Dommania - wyposażenie wnętrz do Twojego domu

REGULAMIN SERWISU DOMMANIA

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z Usług oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresem www.dommania.pl/docs/Regulamin2019_2.pdf Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

1)Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2)Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;

3) Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

DEFINICJE

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Konto – zbiór zasobów umożliwiający dodawanie, zmianę oraz usuwanie danych Użytkownika, w ramach którego gromadzone są informacje o działaniach Użytkownika w ramach Serwisu, pozwalające dopasować wyświetlane produkty do preferencji Użytkownika

Regulamin – niniejszy dokument z dnia 01.07.2019 r.

Serwis – platforma internetowa www.dommania.pl za pomocą której, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami przewidzianymi przez Regulamin Usługodawca – Progres Investments, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. NIP: 7792367115, REGON: 301270034, KRS: 0000343044

Użytkownik –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu lub wybranych Usług

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Serwis działający pod adresem www.dommania.pl jest prowadzony przez Usługodawcę.

2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] oraz korespondencyjnie pod adresem: Progres Investments, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie informacje zamieszczane w Serwisie dotyczące odpłatnych Usług udostępnianych przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

5. Informacje i oferty do których Użytkownik może zostać przekierowany w ramach Serwisu nie stanowią oświadczeń składanych przez Usługodawcę. Charakter prawny tych oświadczeń, co do tego czy stanowią one ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego czy jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, należy oceniać według postanowień regulaminów podmiotów, które te oferty udostępniają.

6. Serwis jest przeznaczony dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat.

§2 SERWIS ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług:

1) Wyszukiwarka – Usługa polegająca na możliwości filtrowania za pomocą doboru parametrów ofert podmiotów trzecich zamieszczanych w Serwisie;

2) Przekierowanie – Usługa umożliwiająca Użytkownikowi, bezpośrednio po kliknięciu w wybrany produkt, przejście na stronę podmiotu trzeciego, którego produkty są reklamowane w ramach Serwisu;

3) Newsletter – Usługa rozpoczynająca się po wysłaniu zgłoszenia do Usługodawcy, w którym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie cyklicznych Informacji handlowych; Usługa umożliwia otrzymywanie cyklicznych Informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub podmiotów trzecich, których produkty reklamowane są w ramach Serwisu, do czasu aż Klient nie cofnie oświadczenia o chęci korzystania z Usługi poprzez zgłoszenie tego faktu Usługodawcy;

4) Podgląd – Usługa pozwalająca na podgląd produktu zanim Użytkownik zostanie przekierowany do sklepu internetowego

2. Korzystanie z Usług wymienionych w §2 ust. 1 pkt 1) – 3) jest możliwe bez zakładania Konta w Serwisie albo po uprzednim założeniu Konta w Serwisie przez Użytkownika i akceptację Regulaminu.

3.Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

4. Prawidłowe korzystanie z Usług jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Użytkownika co najmniej następujących wymagań technicznych:

1) Korzystanie z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu, w szczególności urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.);

2) dostęp do Internetu;

3) przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy, Opera (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies”), oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej;

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług wynikających z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.

6. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §2 ust. 4 może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania przez Użytkownika z dowolnej Usługi niewymagającej posiadania konta w Serwisie lub z momentem założenia konta w Serwisie tj. po kliknięciu w link aktywacyjny o którym mowa w §2 ust. 16

8. Korzystanie z Usług ma charakter nieodpłatny. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu lub wprowadzenia nowych płatnych Usług, promocji bądź rabatów. Wysokość opłat oraz zasady ich uiszczania określone zostaną poprzez zmianę Regulaminu na zasadach opisanych w §7 ust. 4.

9. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:

1) naruszających prawa i dobra osób trzecich;

2) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej;

3) niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej;

4) reklamowych, propagujących pornografię lub przemoc;

5) naruszających prawa uczciwej konkurencji.

10. Użytkownik nie może za pośrednictwem Serwisu podejmować działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody od Usługodawcy.

11.Usługodawca ma prawo usunąć z Serwisu treści zamieszczone przez

Użytkownika, jeżeli będą one naruszały postanowienia §2 ust. 9-10.

12. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu lub Usług innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu oraz Usług, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.

13. Usługodawca prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu i podejmuje działania mające na celu ciągłość jego funkcjonowania. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji Serwisu, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.

14. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie są w żaden sposób sprawdzane bądź filtrowane przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem w Serwisie, ani w sposób fizyczny ani z wykorzystaniem jakiegokolwiek programu.

15. Konto jest tworzone poprzez zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem zakładki „Zarejestruj się”.

16. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Serwisie na własne żądanie, po podaniu następujących informacji:

1) Login;

2) Adres e-mail;

3) Hasło;

oraz po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości elektronicznej zawierającej link aktywacyjny Konta. Po kliknięciu w link aktywacyjny, Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta.

17. Użytkownik może wysłać za pośrednictwem Serwisu prośbę o przypomnienie hasła do Konta, korzystając z funkcjonalności Konta. W tym celu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika wskazanego podczas zakładania Konta.

18.Użytkownik może uzupełniać informacje o swoim profilu w ramach Konta.

19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika danych dostępowych do konta osobom trzecim.

20. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno konto na raz. Z jednego e-maila oraz hasła dostępu do konta, może jednocześnie korzystać tylko jeden Użytkownik.

21.Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Serwisu.

22. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.

23. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkownika. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

24. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Dotyczy to w szczególności opisów produktów podmiotów trzecich reklamowanych za pośrednictwem Serwisu, cen oraz warunków nabycia produktów do których Użytkownik jest odsyłany za pomocą Serwisu.

25. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

§3

REKLAMACJE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik może składać:

1) W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;

2) W formie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]

2. Składając reklamację Użytkownik może, w celu przyspieszenia jej rozpoznania wskazać:

1) swoje oznaczenie (imię, nazwisko albo nazwę, adres poczty elektronicznej);

2) przedmiot reklamacji;

3) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

5. Reklamacja o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy jedynie zgłaszania przez Użytkownika zastrzeżeń związanych ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Umowy i za pośrednictwem Serwisu.

6. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na świadczenie Usług, poprzez wysłanie wiadomości o wypowiedzeniu na adres: [email protected] Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy i następuje z chwilą doręczenia go Usługodawcy.

§4 DANE OSOBOWE

1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Regulaminu.

2. Korzystanie z Usług funkcjonujących w Serwisie oraz zawarcie Umowy może wymagać udostępnienia przez Użytkownika informacji, z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe.

3. W celu założenia Konta w Serwisie Użytkownik powinien podać swój adres e-mail, który o ile spełnia przesłanki uznania go za danę osobową, będzie przetwarzany przez Usługodawcę do celów związanych ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną. W ramach Konta Usługodawca będzie przetwarzać następujące dane Użytkownika: adres poczty elektronicznej.

4. Dla Usługi Newsletter Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane Użytkownika: adres poczty elektronicznej.

5. W celu najpełniejszego dostosowywania treści, w tym wyświetlanych ofert do potrzeb Użytkownika, znajdujących się w Serwisie, Usługodawca będzie zbierał oraz przetwarzał dane dotyczące lokalizacji Użytkownika w tym jego adres IP.

6. Informacje uzyskiwane od Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:

1) podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika oraz realizacji Umowy, w tym świadczenia Usług, które mogą być nią objęte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2)  wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Usługodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach rozliczenia świadczeń wynikających Umowy, ochrony praw osób trzecich, dostosowywania treści Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa, dokonywania pomiarów statystycznych oraz prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.W przypadku, gdy Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników do innych celów aniżeli wskazanych powyżej (np. w celu wysyłania Informacji handlowych) Użytkownik będzie wyrażał odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do wskazanych przez Usługodawcę celów.

8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy i korzystania z Usług. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu m.in. w zakresie profilowania jego danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Użytkownika. Nadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.

9. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych udostępnionych mu przez Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i korzystania z Usług.

10. Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, technologię plików cookie, local storage podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na swoich stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy Użytkownik odwiedza różne strony w Internecie. Usługodawca będzie wykorzystywać cookies do własnych celów marketingowych. Gromadzone w ten sposób dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim do prowadzenia własnych działań marketingowych.

11. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §4 ust. 10 Użytkownik po wejściu na stronę główną Serwisu jest proszony o wyrażenie zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę, a także logów serwera www przez operatora hostingowego. Użytkownik może wycofać zgodę wskazaną w §4 ust. 11, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

12. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu jak np. przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Użytkownika, czy zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika ani haseł w postaci jawnej. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików

Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

13. Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi dotyczące przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje. Usługodawca w celu zbierania i wykorzystywania danych do własnych celów marketingowych korzysta z takich usług jak: Google Analitics, Google AdWords, Google RemarketingTag, Yandex Metrica.

14. Zarówno w czasie trwania Umowy, jak też po jej rozwiązaniu, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, które:

1) są niezbędne do rozliczenia Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z jej tytułu;

2) są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;

3) są związane z prowadzeniem przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego jego produktów bądź usług.

15. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Użytkownika podmiotom współpracującym z Usługodawcą do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją Umowy, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO. W tym zakresie podmioty te będą odbiorcami danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO.

16. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

17. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania Umowy lub faktyczne korzystania z Usług Usługodawcy, a w przypadku zakończenia tych aktywności, przez czas całkowitego wzajemnego rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń powstałych w wyniku nawiązania możliwych stosunków prawnych za pośrednictwem Serwisu.

18. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych. Do zabezpieczeń tych należą w szczególności:

1) system bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika lub osób przez niego upoważnionych, korzystających z Usług, szyfrowane są przy użyciu co najmniej 128-bitowego klucza protokołu SSL

2) system kontroli dostępu do danych – jedynie Usługodawca, Użytkownik oraz upoważnione przez niego osoby, mają dostęp do danych i treści umieszczanych w Serwisie

3) system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika lub osoby przez niego upoważnione, dane lub treści, są przechowywane w sposób uniemożliwiający

ich utratę, w tym przez regularne wykonywanie kopii zapasowych

§5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Serwis oraz jego funkcjonalności są objęte ochroną wynikającą z praw własności intelektualnej, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

3. W ramach świadczenia Usług są lub mogą być udostępniane treści nienależące do Usługodawcy. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Usługodawca nie monitoruje materiałów ani treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, pod kątem zgodności z prawem oraz niniejszym Regulaminem.

4.Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej.

§6

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

      1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika lub osoby, które otrzymały od Użytkownika dostęp do Serwisu;

2) jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

3) treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innym domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie;

4) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego oprogramowania lub sprzętu Użytkownika.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkownika, a które uniemożliwiają lub ograniczają mu korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za interakcje Użytkownika z innymi podmiotami, do których Użytkownika został przekierowany za pośrednictwem Serwisu.

4. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży produktów reklamowanych w Serwisie, umożliwia jedynie ich filtrowanie i uzyskanie bezpośredniego dostępu do strony internetowej podmiotu zajmującego się sprzedażą tych produktów.

5. Usługodawca dokłada starań, aby opisy i informacje o produktach reklamowanych w Serwisie były rzetelne i prawdziwe, jednak zastrzega, iż informacje zamieszczane w Serwisie, a informacje znajdujące się na stronach bezpośrednich sprzedawców produktów mogą się różnić.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację umów zawieranych przez Użytkowników ze sprzedawcami produktów do których odsyła Serwis, w szczególności nie odpowiada za cenę produktów, warunki płatności, dostarczania towarów oraz wszelkie inne warunki, postanowienia, gwarancje i oświadczenia związane z oferowaniem tych produktów do sprzedaży. Użytkownik akceptuje fakt, iż Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione na skutek działań podjętych przez Użytkownika z bezpośrednimi sprzedawcami produktów reklamowanych w Serwisie. Usługodawca nie jest zobowiązany angażować się w spory pomiędzy Użytkownikiem, a sprzedawcą produktu reklamowanego w Serwisie.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, a także możliwością narażenia na działania typu cracking lub phishing. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną do Użytkownika oraz umieszczenie na stronach Serwisu. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich akceptacją.

5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w sposób przyjęty w Regulaminie.

6. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu oraz Umowy jest prawo polskie.

Zamknij
Ulubione
zamknij
strzałka wstecz
Dommania - ogłoszenia wyposażenia wnętrz do Twojego domu
Dommania Ogłoszenia - kliknij!